Home Phát triển chiều cao Sai lầm: ‘Cha mẹ lùn, con không thể cao’